Voorwaarden

RESERVERINGSVOORWAARDEN

*Mochten er voorbeeldtijden zijn genoemd in arrangementen, kunnen deze in overleg aangepast worden aan uw wensen.

*Minimum aantal deelnemers
Alle arrangementen gelden voor een minimum aantal deelnemers.
Bij minder personen prijs op aanvraag.
Bij het bespreken van een partij, wordt de begin- en eindtijd en het aantal deelnemende personen op gegeven.
Het aantal opgeven personen (1 week voor de plaatsvinden van de partij) is bindend voor het opmaken van nota.

*Kennelijke fouten, vergissingen en/of prijsstijgingen in brochures, offertes, bevestigingen of andere publicaties door of namens Captain Jack binden ons niet.

*Het meebrengenen nuttigen van eigen drank is niet toegestaan in ons bedrijf en op ons terras.

*Uniforme voorwaarden
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.
Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
Deze zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘sGravenhage.

Hieronder de belangrijkste voorwaarden die ook bij Captain Jack van toepassing zijn.
9.4.2
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringwaarde aan het horecabedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

Definities: 
1.4 Klant:
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.11 Reserveringswaarde (de waarde van de overeenkomst):
De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld en b.t.w. ter zake een met een klantgesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.14 No-show:
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst. 

Afrekening en betaling:
14.4 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De gast dient voor contante betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen maar dan nog altijd binnen 8 dagen.

14.5 Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan € 140, -- op grond van het bepaalde in het vierde lid een factuur wordt gezonden dan kan het horecabedrijf daarenboven € 12,50 aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

14.8 Indien andere dan contant betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen acht dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te worden voldaan.
Indien een factuur wordt gezonden is het horecabedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen acht dagen voldoet.

I.v.m. nabijheid van een natuurgebied zullen we met geluid heel voorzichtig om moeten gaan.
Dat houdt in dat buiten absoluut geen muziek of lawaai toegestaan is na zonsondergang.


Captain Jack, Buurse 2012